تاورکرین 8تنی Potain H20 14

ویژگی های Potain topkit H20/14 ماکزیمم وزن : 8000 کیلوگرم ماکزیمم وزن در نوک بازو : 1400 کیلوگرم سطح مقطع 2*2 متری

تاورکرین 6تنی Potain F15 15

این بالا بر محصول سال 1992 فرانسه می باشد. ویژگی های Potain Topkit F15/15 : ماکزیمم وزن : 6000 کیلوگرم ماکزیمم وزن در نوک بازو : 1500 کیلوگرم سطح مقطع 1.6*1.6 متری ضریب خودایستایی : 40 تا 52 متر