ویژگیهای Potain Topkit H25/14

  • ماکزیمم وزن : 10000 کیلوگرم
  • ماکزیمم وزن در نوک بازو: 1400 کیلوگرم
  • سطح مقطع 2*2 متری
پروژه های مرتبط

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

اجاره تاورکرین مشاوره تلفنی کلیک کنید