ویژگی های Potain topkit H20/14

  • ماکزیمم وزن : 8000 کیلوگرم
  • ماکزیمم وزن در نوک بازو : 1400 کیلوگرم
  • سطح مقطع 2*2 متری
تازه ترین پروژه ها

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

مشاوره تلفنی کلیک کنید